Disclaimer, privacyverklaring en cookiebeleid BarzOptics Nederland
Oktober 2018
 
Disclaimer

 
Gebruik websites
Het gebruik van de website www.barzoptics.nl gebeurt altijd informatief. De
informatie is dan ook slechts bedoeld als algemeen informerend en hier kunnen
op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Uiteraard wordt altijd met de
grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de website, maar toch kan het voorkomen
dat er een fout tussen sluipt of dat de website tijdelijk niet (volledig) bereikbaar is.
BarzOptics Nederland raadt u aan om altijd de nieuwste versie virusbeveiliging te
gebruiken bij het bezoeken van de website. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid
ten aanzien van de correctheid, volledigheid, actualiteit van de aan u
aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website
uitdrukkelijk van de hand.
 
Tarieven
De op de website getoonde prijzen en tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen
door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve
informatie en/of bindend worden gehouden aan verouderde of gewijzigde
tarieven.
 
Rechten
Alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot alle op of via de website
www.barzoptics.nl aangeboden informatie behoren toe aan BarzOptics
Nederland. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, op
enigerlei wijze openbaar te maken, te gebruiken of te verspreiden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van BarzOptics Nederland. U kunt
informatie zoals getoond op deze website uitsluitend voor eigen gebruik
gebruiken.
 
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van BarzOptics Nederland, gevestigd aan Langebuurt
28 te Uitgeest.
 
Wanneer u via onze website een bestelling doet, vragen hebt of u op andere
wijze contact met ons opneemt, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij
willen u in het kader van de geldende privacywetgeving informeren over de wijze
waarop wij deze gegevens gebruiken. Indien u vragen hebt over de wijze waaropwij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@barzoptics.nl.
Grondslagen en doelen van gegevensverwerking
In onderstaand overzicht kunt u nalezen met welk doel wij welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en aan wie wij
deze persoonsgegevens eventueel verstrekken.
​Verstrekking gegevens aan derden
Zoals u in het overzicht kunt teruglezen, worden uw gegevens niet aan derden
verstrekt, tenzij BarzOptics Nederland dit wettelijk verplicht is.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
BarzOptics Nederland kan te allen tijde worden verzocht om inzage, correctie en
verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij dit redelijkerwijs niet van
Barzoptics Nederland kan worden gevraagd of zij in het kader van een wettelijke
verplichting aan uw verzoek geen gehoor mogen geven. Dit geldt in gelijke zin
voor uw recht op vergetelheid. Meer informatie over uw rechten in het kader van
de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.
 
U dient zich te identificeren alvorens BarzOptics Nederland van uw verzoek
kennis kan nemen. U kunt uw verzoek indienen via info@barzoptics.nl . Wij
reageren binnen vier weken op uw verzoek.
 
Klachten
Indien u een klacht hebt over de wijze waarop BarzOptics Nederland uw
persoonsgegevens verwerken of omgaat met uw rechten in het kader van de
verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Beveiliging
Een goede beveiliging van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor
BarzOptics Nederland. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om
uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inbreuken en verlies. Dit
hebben wij onder meer gedaan door onze systemen uitsluitend toegankelijk te
maken voor bevoegd personeel. Wij zullen daarnaast periodiek nagaan of onze
beveiligingsmaatregelen nog up to date zijn.

Cookies
BarzOptics Nederland gebruikt cookies om haar service te kunnen vergroten bij
het bezoeken van haar website, die daardoor makkelijker kan worden gebruikt.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc,
notebook, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparatuur worden
geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website uw voorkeuren,
zoals locatie- en taalinstellingen, kan onthouden. We kunnen dankzij cookies
zien hoe vaak onze website en specifiek welke pagina’s door bezoekers worden
bekeken.
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven,
voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig
indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en
analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. U
kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door de gekozen
internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het wijzigen en het
verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw eigen
webbrowser.
 
Andere websites
Voor zover de website van BarzOptics Nederland links naar andere websites
bevat, heeft te gelden dat onderhavige privacyverklaring en cookiebeleid alleen
van toepassing zijn op www.barzoptics.nl. Wij raden u aan bij een -doorgelinkt-
bezoek aan een andere website kennis te nemen van het toepasselijke privacy-
en cookiebeleid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor informatie zoals aangeboden op
dergelijke websites of voor schade als gevolg van het bezoeken van dergelijke
websites.
 
Tot slot
BarzOptics Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen
aan te brengen in de disclaimer, privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden
u daarom aan om steeds na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.  
 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiend uit deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
binnen het arrondissement waartoe BarzOptics Naderland behoort.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Copyright© 2018 BarzOptics Alle rechten voorbehouden.